Gå til hovedindhold

YDU'S hjælp til selvhjælp til læger i hoveduddannelse

– tilmeldinger, kurser og kompetencevurdering

OBS! Der sker hele tiden ændringer inden for uddannelsesområdet, så vær derfor opmærksom på, hvad der sker på www.urologi.dk og www.sst.dk. Spørg desuden din uddannelsesansvarlige overlæge, hvordan man gør på din afdeling og i din region. 

Uddannelsens struktur

Generelt gælder det for alle uddannelser (KBU, introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen) at Sundhedsstyrelsen udgiver Målbeskrivelsen for specialet. Uddannelsesrådene i Urologi i Region Nord, Syd og Øst udformer herefter Uddannelsesprogrammer for de enkelte uddannelsesforløb. Uddannelseslægen skal sammen med sin hovedvejleder udarbejde en personlig Uddannelsesplan for hver af sine forløb.  

Målbeskrivelsen

er senest udgivet 2020 og afhængig af hvornår man påbegyndte sin hoveduddannelse skal man opfylde den dengang gældende Målbeskrivelse.

Læger ansat fra november 2020

Læger ansat fra november 2014 (samlet med logbog på logbog.net)

Udgives på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden under fanen kirurgiske specialer.

Uddannelsesprogrammer - regionale

Udleveres af den ansættende afdeling i første del af hoveduddannelsen. Beskriver hvilke kompetencer der skal opnås på de forskellige ansættelsessteder, orientér dig i dit forløbs uddannelsesprogram her:

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd 

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesplan - personlig

Planen udarbejdes sammen med hovedvejleder ud fra ovenstående målbeskrivelse og program, altså hvilke kompetencer vælger man at sætte i fokus og tilegne sig i den givne periode samt tid for evaluering osv. i hvert uddannelsesforløb.

 

Logbog

Logbogen findes ved at logge ind på: https://uddannelseslaege.dk/

Det er også via denne side man refererer vejledersamtaler og søger speciallægeanerkendelse.

 

Kompetencevurdering

Undervejs i HU er der i målbeskrivelsen beskrevet hvordan hver kompetence skal vurderes for at opnå godkendelse.

Kompetencerne i Målbeskrivelsen er inddelt i de syv lægeroller: Medicinsk ekspert/lægefaglig er opdelt i Kliniske , Parakliniske og Operative færdigheder, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel.

OSATS er obligatorisk til de kirurgiske kompetencer, 360 graders feedback skal minimum foretages en gang i første HU forløb og Mini-CEX foretages minimum en gang i hvert HU forløb.

Bemærk at der for de operative færdigheder står anført i parentes hvor mange tilfredsstillende OSATS vurderingsskemaer pr. procedure som kræves før en kompetence kan godkendes af din hovedvejleder. Fx skal man have foretaget 15 OSATS ved TURB, som er udført tilfredsstillende, for at kompetencen kan godkendes.

Urologiske HU teoretiske og færdigheds-kurser (nationale)

Når man tildeles en hoveduddannelse skal man selv kontakte hovedkursuslederens sekretær (Mette Høst mail: mette.hoest@rsyd.dk) med informationer om uddannelsesstart samt information som navn, slutdato og adresse. Herefter modtages årligt en oversigt over kurser og ca. tidspunkt.

Hovedkursusleder: Margrethe Andersen, OUH

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/specialespecifikke-kurser

Her lægges programmer og lokalisation ud for årets kurser, så man ved det i god tid.

Generel information fra målbeskrivelsen 2014

Teoretiske & Færdighedskurser (11 stk):

Urologisk mikrobiologi

Urologisk radiologi

Urolithiasis

Nefrologi inkl.  transplantation

Uroonkologi

Urodynamik

Andrologi og infertilitet

Børneurologi

Urologisk endoskopi

Urologisk ultralyd

Urologisk laparoskopi

Forskningstræning (regionale)

Der er til forskningstræningen afsat 20 dage fordelt på

- 10 dages teoretisk kursus,seminardage og fremlæggelse.

- 10 dage til selvstændigt arbejde

Modul 1: et introduktionskursus på 3 dage, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset er åbent for alle specialer undtagen almen medicin. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt.

Modul 2: op til 4 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner, ca. 2 dage seminardage og ½ - 1 dag afsat til evaluering af projektet og fremlæggelse. Forløbet kan have et mere individuelt præg.

DUS har afholdt et nationale urologisk modul 2, men det udbydes ikke årligt. Alternativet er at tage begge moduler via Universitetet.

Region Nord

Generel information

Tilmelding til både modul I og II på Aarhus Universitet

Region Syd

Generel information

Tilmelding via SDU

Region Øst

Generel information

Forskningstræningsmodul 1

Forskningstræning modul 2

Man kan, hvis man har en gennemført Ph.D. eller en doktorgrad, søge dispensation fra forskningstræning. Ofte skal men uploade sit Ph.D.-bevis og kontakte sekretariatet for videreuddannelsen. Læs om reglerne i den enkelte videreuddannelsesregion her:

Videreuddannelsen Nord

Videreuddannelsen Syd

Videreuddannelsen Øst

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1+2+3 (SOL 2 nationalt, SOL 1+3 regionale)

SOL 2

Tilmelding via SST til SOL 2 anbefales i meget god tid (1,5 år i forvejen) og man skal selv være opmærksom på det. SOL 3 kan dog tages før SOL 2.

Tilmelding SOL 2

SOL 1

Tilmelding til SOL 1

Region Nord

Generel information

Nord SOL 1

Region Syd

Region Øst

Generel information

Læger i Region Hovedstaden

Læger i Region Sjælland

SOL 3

Tilmelding til SOL 3

Region Nord

Region Syd

Region Øst

Fælleskirurgiske kurser (nationale)

Består af tre kurser: 1) teoretisk, 2) praktisk kirurgisk og 3) traumatologi fælles kirurgisk kursus for HU læger fra plastikkirurgisk, mavetarmkirurgisk, thoraxkirurgisk og urologisk.

Tilmelding: Efter ½-1 år modtager man fra Dansk Kirurgisk Selskab en velkomstmail med datoer for fælleskirurgisk kursus og praktik samt traumekurset. Dette kommer automatisk.

indformation kan findes på sundhedsstyrelsenshjemmeside under kirurgi: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser

Fokuserede Ophold

Skal man også huske at planlægge. Det er i seneste målbeskrivelse udspecificeret hvornår man skal stile efter at afholde sine ophold. Afhængig af sit ansættelsessted planlægger man selv/planlægger afdelingen hvor og hvornår opholdet afholdes. Spørg din vejleder ved indledende vejledermøde.

Generel information fra målbeskrivelsen 2014

Klinisk fysiologisk afdeling (2 dage, 1. HU forløb)

Røntgenafdelingen (3 dage, 1. HU forløb)

Gynækologisk afdeling (3 dage, 2. HU forløb)

Onkologisk afdeling (5 dage, 2. HU forløb)

Nefrologisk afdeling (5 dage, 3. HU forløb)

Afdeling med børneurologisk funktion (5 dage, 3. HU forløb)

Speciallæge autorisation

Når du endelig er ved at være i mål, opdager du, at Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu et par dokumenter som skal attesteres, specielt hvis du ikke har elektronisk logbog. Uanset hvad, skal du altid gennem dine kursusbeviser. 

Har du papirlogbog har STSP selv udgivet en "huskeliste" over hvad man skal indsende.

Afslutningsvis ønsker vi jer velkommen i specialet og rigtig god fornøjelse!

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind